KURSE UND KALENDER 2023


SEMESTERINTENSIVKURSESAMSTAGSKURSEWIEDERHOLUNGSKURSE
SEMESTER 1
14.02 - 19.05
JANUARKURSE
16.01 - 10.02
SAMSTAGSKURS 1
21.01 - 24.06
Nach Semester 1
23.05 - 02.06
SEMESTER 2
25.07 - 20.10
SOMMERKURSE
20.06 - 21.07
SAMSTAGSKURS 2
29.07 - 16.12
Nach Semester 2
24.10 - 03.11
WINTERKURSE
14.11 - 15.12

Einschreibungen:

 1. Intensiv- und Samstagskurse im Januar:
  5. Dezember bis 23. Dezember 2022
 2. Erstes Semester:
  vom 30. Januar bis 11. Februar 2023
 3. Für Wiederholungs- und Sommerkurse:
  vom 08. Mai bis 20. Mai 2023
 4. Zweites Semester und Samstagskurse:
  vom 10. Juli bis 22. Juli 2023
 5. Wiederholungs- und Winterkurse:
  vom 09. Oktober bis 21. Oktober 2023
 6. Intensiv- und Samstagskurse 2024:
  vom 04. Dezember bis 16. Dezember 2023